WordPress: Jak ustawić strony z wpisami?

mikor zapytał:

Moje pytanie dotyczy przypadku w którym jako stronę startową ustawimy swoją stronę. Jak można ustawić stronę z postami?

Aby ustawić coś takiego należy skorzystać ze stron: “Ustawienia” -> “Czytanie” i ustawić opcję Strona główna wyświetla na statyczną stronę oraz wybrać istniejącą stronę joko stronę główną.

Następnie wybrać inną stronę w opcji Strona z wpisami jako miejsce w którym będą wyświetlane nasze wpisy.

Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

Reguły przekierowań dla WordPress’a MU przy użyciu apache’a są opisane na stronie pomocy: Create A Network: .htaccess and Mod Rewrite. Poniżej widnieją te same reguły ale dla serwera nginx.

if ( $host !~ example\.coml$ ) {
    rewrite ^/wp-content/uploads/(.+) /files/$1;
}
rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last;
rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last;
rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
 
location / {
    try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string;
}

Oczywiście “example\.com” należy wymienić na domenę głównego serwisu.

Aktualizacja, ze strony wordpress.org znikły reguły dla apache’a:

#Wordpress Multi site
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 
# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]
#END WordPress Multi Site

IP użytkownika w tandemie nginx proxy i nginx

Mamy zestaw dwóch serwerów:

  1. nginx – przekazujący ruch do wewnętrznych serwerów (proxy)
  2. nginx – hostujący serwis

Konfiguracja na dla domeny iworks.pl na pierwszym z nich wygląda następująco:

server {
server_name iworks.pl www.iworks.pl;
listen 80;
access_log /var/log/nginx/iworks.pl.access.log;
error_log /var/log/nginx/iworks.pl.error.log;
location / {
proxy_pass ;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}

Informacja o prawdziwym IP użytkownika jest przekazywana dalej w linijce: proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

W celu wykorzystania go na drugim serwerze, tym który hostuje stronę, należy w pliku /etc/nginx/fastcgi_params

Zmienić linijkę
fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;
na
fastcgi_param REMOTE_ADDR $http_x_real_ip;
dzięki czemu na serwerze hostującym adres użytkownika oglądającego stronę będzie “prawdziwy”, zamiast być adresem serwera proxującego.

nowy cpan – brak listy

Nowy system, świeża instalacja i po zainstalowaniu cpan’a miałem problem z pobieraniem modułów. Rozwiązaniem jest wybranie z listy geograficznej., którą uzyskujemy po odpaleniu:

perl -MCPAN -e shell

za pomocą polecenie:

o conf init urllist

rekonfiguracja mirrorów CPAN’a

Na szybko przeklikałem się przez konfigurację w efekcie pierwszym mirrorem był ftp.piotrkosoft.net, który jest martwy. Nie odpowiada, albo odpowiada źle. Nie sprawdzałem.

teoretycznie po:

perl -MCPAN -e shell
cpan> o conf init

Powinienem móc ponownie skonfigurować. Szkopuł w tym, że nadal łączyło się z tym nieszczęsnym mirrorem i … zamarzało.

Wywaliłem ~/.cpan … ale nic nie pomogło.

Dopiero ręczne wycięcie z pliku:

/etc/perl/CPAN/Config.pm

Dało mi to czego potrzebowałem.